35 Turniej Małych Form Satyrycznych rozpoczynamy za...

Bogatyński Ośrodek Kultury, 12 maja 2018r. godzina 16:00

REGULAMIN 34. TMFS BOGATYNIA 2017

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Turniej Małych Form Satyrycznych jest coroczną ogólnopolską imprezą organizowaną w trzech oddzielnych konkursach. 
34. Finał odbędzie się w Bogatyni 9 września 2017 r. Producentem jest Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.

2. Celem Turnieju jest promowanie autorów tekstów i rysunków satyrycznych oraz wykonawców estradowych (satyryków).

3. Turniej składa się z trzech oddzielnych konkursów na autorskie i nigdzie wcześniej publikowane i prezentowane*):

• teksty satyryczne,

• sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych,

• rysunki satyryczne.

4. Uczestnikami konkursu na sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych mogą być osoby lub grupy osób (max 3)
– autorów/wykonawców.

5. Uczestnicy Turnieju muszą mieć ukończone 18 lat.

6. Jeden uczestnik może zgłosić swój udział w każdym z konkursów.

7. W ramach Turnieju Małych Form Satyrycznych wyłania się niezależnych zwycięzców każdego z konkursów.

8. Wyboru Króla Łgarzy (w konkursie na sceniczną prezentację własnych utworów) i laureata Nagrody Złotego Kosy (w konkursie na tekst satyryczny) na dany rok dokonuje powołane przez organizatora jury. Obu laureatów wyłania się spośród zwycięzców, o których mowa
w punkcie 7.

9. W konkursie na rysunek satyryczny – własne, nigdzie nie publikowane rysunki (na papierze lub ew. w formie elektronicznej na płycie CD) należy przesłać
w terminie
 do 10 maja 2017 r. na adres Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych w Bogatyni.

II. KONKURS NA TEKST SATYRYCZNY

1. Każdy uczestnik może nadesłać dowolną liczbę własnych, oryginalnych, nigdzie wcześniej nie publikowanych*) prac o dowolnej tematyce
i formie.

2. Każda z prac nie może przekroczyć 3 stron maszynopisu.

3. Teksty powinny być podpisane godłem (pseudonimem). W oddzielnej kopercie należy dołączyć swoje dane (imię i nazwisko, adres
do korespondencji, adres e-mail, telefon kontaktowy).

4. Teksty (każdy w 3 egzemplarzach wydruku na papierze) należy nadsyłać do 10 maja 2017r.     (decyduje data stempla pocztowego) wyłącznie przesyłką pocztową pod adres:

Polskie Radio Trójka
ul. Myśliwiecka 3/5/7
00-977 Warszawa
z dopiskiem „Turniej – tekst”

5. Komisja Kwalifikacyjna wybierze mx. 10 prac, które zostaną ocenione przez Jury Konkursu na Tekst Satyryczny.

6. Członków Komisji Kwalifikacyjnej i Jury powołuje organizator Turnieju.

7. Jury Konkursu na Tekst Satyryczny rozdzieli nagrody:
• pierwszą – finansową w wysokości
 3.000 zł i statuetkę Złotego Kosy,
• drugą i trzecią – ew. ufundowane przez sponsorów.

8. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

9. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu na Tekst Satyryczny są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

10. Nagrodzone prace mogą być wyemitowane w audycjach rozrywkowych Polskiego Radia Trójka. Ich autorom przysługuje honorarium zgodnie z obowiązującymi w Polskim Radiu stawkami.

11. Prawa własności do nagrania, emisji publikacji i rozpowszechniania nagranych utworów przysługują Trójce Polskie Radio i Stowarzyszeniu Turnieju Małych Form Satyrycznych.

12. Laureaci głównych nagród Konkursu na Tekst Satyryczny zostaną zaproszeni do Bogatyni, gdzie zostaną wręczone nagrody podczas Koncertu Finałowego 9 września 2017 r.

13. Organizator nie zwraca prac nadesłanych do konkursu i zastrzega sobie prawo bezpłatnego udostępniania utworów zakwalifikowanych
do finału redakcjom gazet patronujących Turniejowi Małych Form Satyrycznych.

III. KONKURS NA SCENICZNĄ PREZENTACJĘ WŁASNYCH UTWORÓW SATYRYCZNYCH

1. Uczestnik zgłaszający się do konkursu przygotowuje samodzielnie prezentację o dowolnej treści i formie (monolog, piosenka, skecz, scenka pantomimiczna itp.), której celem jest rozbawienie publiczności. Przesłana prezentacja może się składać z trzech utworów, ale każdy z nich nie może trwać dłużej niż 5 minut.

2. Prezentacja musi być dziełem autorskim, oryginalnym i nigdzie wcześniej nie publikowanym i przedstawianym publicznie*).

3. Konkurs na sceniczną prezentację własnych utworów satyrycznych składa się z trzech etapów:

Nadsyłanie utworów scenicznych w formie multimedialnej (można wysłać dowolną liczbę, ale każdy ze zgłaszanych utworów nie może trwać dłużej niż 5 minut)
w formie nagrania na płytach CDR, DVD wraz z
„Kartą uczestnictwa w Turnieju Małych Form Satyrycznych”

4. Kartę uczestnictwa wraz z nagraniami utworów należy przesłać do dnia 10 maja 2016r. (decyduje data stempla pocztowego) listem poleconym pod adres:

       Polskie Radio Trójka
       ul. Myśliwiecka 3/5/7
       00-977 Warszawa
       z dopiskiem „Turniej – zgłoszenie”

Etap 2: Spośród nadesłanych nagrań Komisja Kwalifikacyjna powołana przez organizatora – Stowarzyszenie Turnieju Małych Form Satyrycznych wyłoni finalistów, którzy zostaną zaproszeni do udziału w finale Turnieju, który odbędzie się w Bogatyni.  W zależności od ilości i jakości prezentacji scenicznych – Komisja Kwalifikacyjna Turnieju może wyłonić max 10 finalistów konkursu.

Etap 3: Koncert Finałowy 9 września 2017 roku w Bogatyni.

5. W konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy nadeślą Kartę uczestnictwa w Turnieju Małych Form Satyrycznych, dostępną
na stronach internetowych pod adresem: www.turniej.com.pl wraz z nagranymi utworami (patrz Etap 1).

6. Finaliści wyłonieni przez Komisję Kwalifikacyjną zostaną o tym fakcie poinformowani przez organizatora i zaproszeni do udziału
w Koncercie Finałowym.

7. Rezygnacja uczestnika z udziału w Koncercie Finałowym pozbawia finalistę prawa do ubiegania się o nagrody.

8. Koncert Finałowy Turnieju  odbędzie się w Bogatyni w dniu 9 września 2017 r.

9. Organizator pokrywa koszt uczestnictwa finalistów w Koncercie Finałowym ( wyżywienia i zakwaterowania).

10. W trakcie Koncertu Finałowego finaliści osobiście prezentują utwory, na podstawie których zostali zakwalifikowani w eliminacjach.

11. Jury Konkursu na Prezentację Sceniczną – powołane przez organizatora – przyzna nagrody:

• pierwszą – finansową w wysokości 7.000 zł, tytuł Króla Łgarzy oraz statuetkę Kozła,

• drugą i trzecią – ufundowane przez sponsorów.

12. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

13. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej i Jury Konkursu na Prezentację Sceniczną są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

14. Prawo rejestracji Koncertu Finałowego oraz prawo własności do nagrania tego koncertu przysługuje organizatorowi.

IV. KONKURS NA RYSUNEK SATYRYCZNY: temat rysunku – „70 lat Kopalni Węgla Brunatnego Turów  dla energetyki i kultury ‘’.

1. Każdy uczestnik może nadesłać mx 3 własne, oryginalne, nigdzie wcześniej publikowane lub wystawiane publicznie rysunki satyryczne
o tematyce dot. powiedzenia „70.LAT KOPALNI TURÓW - dla energetyki i kultury”.

2. Rysunki (na papierze lub ew. w formie elektronicznej na płycie CD) należy przesłać w terminie do   10 maja 2017 r. na adres: Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych  ul. Sztygarska 21, 59-920 Bogatynia

3. Jury Konkursu na Rysunek Satyryczny – powołane przez organizatora – przyzna nagrody:

• pierwszą – finansową 1000 zł,

4. Jury ma prawo do innego podziału nagród.

5. Decyzje Jury Konkursu na Rysunek Satyryczny są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

6. Autorzy nagrodzonych rysunków zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą.

7. Stowarzyszenie nie zwraca nadesłanych prac i może dowolnie nimi dysponować, umieszczając na własnej stronie internetowej oraz może udostępnić prace redakcjom patronującym Turniejowi.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo do odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania tekstów (wyłącznie tych zakwalifikowanych do finału),
ich nagrań oraz nagrań prezentacji scenicznych z koncertu finałowego redakcjom gazet, rozgłośniom radiowym i stacjom telewizyjnym, patronującym Turniejowi.
2. Zgłoszenie rysunku, tekstu lub prezentacji do udziału w konkursach traktuje się jako pełną akceptację postanowień niniejszego REGULAMINU.

Prezes Stowarzyszenia Turnieju Małych Form Satyrycznych
Zdzisław Justyński

*) utwory nie publikowane tzn. nie nadawane w radiu, TV, Internecie i nie drukowane w prasie. Publiczna prezentacja nie obejmująca
ww. nadań (np. występy dla publiczności) nie dyskwalifikuje utworu.

Zagłosuj!

wydarzenie 2017

Sponsorzy Główni
Patronat Honorowy
Organizatorzy
Stowarzyszenie TMFS

 ul. Pocztowa 2a
59-920 Bogatynia
Adres do korespondencji:
ul. Sztygarska 21
59-920 Bogatynia
NIP: 615-10-24-734
tel. 664 394 272

 

Tu jesteśmy